Qui som?

Qui som?

La Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors va tenir els seus orígens al poble mallorquí de Campos l'any 1891.

La seva fundadora fou Sebastiana Lladó Sala (Sor Maria Rafela, la Mestra Cases Noves) que va néixer el 2 de gener de 1814 i va morir el 8 de març de 1899.

Na Sebastiana Lladó dedicà bona part de la seva vida a la tasca docent i d'aquí que una de les activitats que actualment segueixen exercint les MM. dels SS. CC. sigui aquesta.

La Mestra Cases Noves propicià un ensenyament que, fonamentat en el tracte senzill i humà, pretenia abastar totes les dimensions de la persona i, especialment, la que afavoria el desenvolupament dels seus valors. Aquest marc educatiu familiar i acollidor possibilità, se'ns dubte, la identificació dels educands amb el propi procés formatiu i, alhora, la seva estima envers els educadors que els acompanyaven.

El desig de servir i ser útil als altres, conjuntament amb l'estima per l'obra de Déu, la portaren als 77 anys a fundar la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.

La tasca de les GG. MM. dels SS. CC. s'ha anat estenent al llarg dels anys i avui en dia les podem trobar escampades arreu del món dedicades a l'evangelització, a l'ensenyament i a la prestació d'altres serveis socials i assistencials.


Caràcter Propi

La nostra història

L'història del nostre col·legi comença al mes de maig de 1952. En aquell any, a causa de l'increment d'alumnes matriculats a Batxillerat i la manca d'espai es va produir una reubicació del centre a l'avinguda Coliseo número 125, actual carrer Arquitecte Bennàsar. S'habilità un centre d'ensenyament de Primària i Media (denominació que rebia el centre en aquell temps), on s'hi traslladà el nivell educatiu de Batxillerat i part de les Germanes Professores del col·legi de la Presentació, situat en el Carrer Montesión número 13 de Palma, propietat de les Missioneres dels Sagrats Cors.

Dia 2 d'octubre de 1952 va tenir lloc l'obertura del Col·legi.

El 20 d'Agost de 1954 es va rebre el decret d'erecció canònica de la fundació de Casa de la Congregació del Col·legi Jesús Maria situat encara en els pisos de l'Avinguda Coliseo, 125. El 8 de setembre s'estableix la Comunitat.

L'any 1956 la Congregació compra el solar del carrer Escultor Galmés, 92, actual Guillem Galmés, 38, Balmes, 52 i Doctor Ferran sobre el qual avui s'aixeca l'actual centre, acceptant el que s'edificarà en una tercera fase.

El 28 d'agost de 1957 van començar les obres del Col·legi Jesús Maria del carrer Escultor Galmés, 92.

Dia 21 de setembre de 1960 la Comunitat de Jesús Maria es trasllada al nou edifici propietat de la Congregació, situat en el carrer Escultor Galmés, 92.

El 5 de novembre del mateix any, va tenir lloc la benedicció del Col·legi per part de l'Excm. i Rvd. Sr. Bisbe de Mallorca, D. Jesús Enciso Viana.

Solament s'ha edificat el que en temps futur serà la residència de la Comunitat de les MM.SS.CC., amb capella provisional. S'ha habilitat com a col·legi, i ja s'hi ha començat el curs. També s'han traslladat les pensionistes que estaven a la Presentació.

El 1964 el creixement de la població escolar motiva la construcció de la segona fase que comprèn l'edifici del carrer Balmes, 52 ja que l'escola quedava petita. Es necessitaven nous espais per donar cabuda a tots els alumnes matriculats.

El 8 de març de 1967 es compren dues casetes contigües al Col·legi, amb els seus patis corresponents, amb la finalitat d'ampliar el número de dependències i la seva capacitat tenint en compte que l'increment de la matrícula és molt notable i es prepara immediatament el projecte de construcció de la tercera fase. El mateix estiu es comencen les obres.

En 1969 s'inaugura aquesta tercera fase de l'edifici amb l'obertura dels curs escolar 1969/70.

Durant anys continuà augmentant el nombre d'alumnes de l'escola i al mateix temps s'havien fet algunes reformes i s'incorporaven noves dotacions d'espais coberts per tal d'adaptar l'escola a les perspectives de futur.

En aquells moments, vers l'any 1976 la titularitat i la direcció de l'escola, juntament amb l'equip de mestres i professionals que s'havien anat incorporant, impulsà una forta renovació pedagògica fonamentada en la coordinació, la preparació i la formació permanent del professorat. L'elaboració i l'adopció d'una línia educativa unitària i coherent basada en la pedagogia activa i en la filosofia pròpia de l'escola. La projecció de l'escola cap a l'entorn. La implicació i el compromís de tota la comunitat educativa en la tasca compartida d'educar. La incorporació progressiva de les noves tecnologies. I uns anys més tard es va declinar vers la normalització lingüística.

Al final ja de la dècada dels 80, i a partir de les propostes que anaven apareixent referents a la nova reforma del sistema educatiu, l'escola inicià un nou procés de reciclatge que suposà la revisió de tots els plantejaments i mitjans educatius utilitzats per tal d'atendre les demandes que naixien de la nova llei d'ordenació dels sistema educatiu (LOGSE).

La voluntat de contemplar la nova etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), dels 12 als 16 anys, suposaria l'increment del nombre de grups d'alumnes que fins al moment s'atenien i, per tant, la reestructuració de locals per fer les ampliacions oportunes, nous professors i nous materials.

A partir de l'any 90 el professorat inicià la seva formació i preparació per a l'implantació de la reforma. Al mateix temps es començà l'elaboració del Projecte Curricular del Centre (PCC), document marc necessari per situar tota la tasca educativa a desenvolupar a l'escola des de totes les etapes, cicles i àrees.

Actualment, l'escola funciona plenament amb l'estructura pròpia de la reforma atenent totes les etapes d'ensenyament bàsic i obligatori: Educació Infantil (segon cicle, de 3 a 6 anys), Educació Primària (de 6 a 12 anys), Educació Secundària (de 12 a 16 anys) i Cicles Formatius de Grau Mitjà, d'administració i de comerç (desprès de l'ESO).

El nostre ideari

L'objectiu prioritari de l'escola és l'educació integral dels seus alumnes.

Partint d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món i tenint com a finalitat l'assoliment del desenvolupament harmònic de la persona:

  • Ajudem els educands a descobrir, potenciar i respectar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives cercant la satisfacció i l'equilibri personal.

  • Afavorim el desenvolupament de la dimensió social de la persona i la seva projecció envers la cultura i l'entorn més proper.

  • Desvetllem la dimensió ètica i transcendent que permet identificar-se amb els seus propis valors i a donar sentit a la seva vida i a la seva actuació.

  • Posem l'èmfasi en l'adquisició d'actituds i comportaments participatius, responsables, solidaris, justos i equilibrats.

Els continguts escolars que més ens interessa facilitar en l'alumne/a són:

  • L'adquisició d'aquelles destreses i habilitats bàsiques d'aprenentatge (procediments) que el dotin de l'autonomia suficient com per ser el veritable protagonista del seu procés formatiu.

  • La vivència i la descoberta constant dels valors propis i els de l'entorn per tal que de forma conscient s'adhereixi a aquells que consideri més convenients.

  • El coneixement de la realitat personal, familiar, social, cultural i natural més propera com a base de comprensió i projecció cap a la resta de coneixements.

  • En darrer lloc, afavorim i volem afavorir un ambient educatiu agradable i acollidor que possibiliti unes relacions cordials i familiars entre educands i educadors i que, alhora, estimuli el propi procés d'aprenentatge i creixement personal.


Voleu conèixer l'equip directiu? Clicau l'enllaç.