Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT DEL COL·LEGI JESÚS MARIA

“La Titularitat i l’Equip Directiu del Col·legi Jesús Maria, ens comprometem a seguir treballant en l’objectiu de la formació integral del nostre alumnat, d’acord amb l’ideari de les MMSSCC.

Aplicam un Sistema de Gestió que acompleix amb els requisits legals inherents a la nostra tasca educativa, reforçat i pautat per la normativa ISO 9001:2015.

A més, cercam la millora contínua de tots els processos, tan interns com externs i, adaptant-nos als reptes d’una societat molt canviant, per tal de satisfer les exigències dels la nostra Comunitat Educativa, tenint en compte que formam part d’una societat diversa i plural”.


Palma, a 20 d’octubre de 2021

Alícia Juan Obrador, Titular